ทำความรู้จักกับ Data Governance

 

Data Governance ซึ่งอยากจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า “ธรรมาภิบาลข้อมูล” เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพขององค์กรในการนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากมีลักษณะเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง เวลาคุยกับผู้บริหาร หลายท่านอาจจะยังนึกไม่ออกว่า การทำธรรมาภิบาลข้อมูล มันคืออะไร ทำแล้วได้อะไร

Data Governance มีหลายนิยาม แต่ที่อยากยกมาเป็นตัวอย่าง คือนิยามของ The Data Governance Institute ซึ่งมีแนวคิดตามภาพ (คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดภาพต้นฉบับ)

DGI-Data-Governance-Framework-Image

กล่าวโดยย่อที่สุด ธรรมาภิบาลข้อมูล คือการกำหนดและบังคับใช้ กฎ กติกา มารยาท เกี่ยวกับงานด้านข้อมูลในองค์กร

การทำ data governance อาจมีแรงผลักดันจากหลายด้าน เช่น จำเป็นต้องทำเพื่อให้รองรับตามกฎหมายข้อบังคับ ทำเพราะมีปัญหาคุณภาพข้อมูล เพราะมีปัญหาด้านความปลอดภัยข้อมูล เพราะเตรียมตัวผนวกระบบ (อาจจะผ่านการซื้อหรือขายกิจการ) หรือเพราะต้องการพัฒนาระบบ Business Intelligence เป้าหมายแต่ละแบบก็มี focus area แตกต่างกัน

โดยหลักๆ แล้วงาน data governance มักประกอบไปด้วย

  • กำหนดหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลข้อมูล รวมถึงอำนาจในการตัดสินใจสำหรับข้อมูลแต่ละชนิด
  • กำหนดนิยาม นโยบาย และมาตรฐานข้อมูล (data definition, policy and standards)
  • กำหนดกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ หรือ Business Rules ในการสร้าง แก้ไข หรือลบข้อมูล
  • กำหนดเกณฑ์วัดคุณภาพข้อมูล (data quality and measurements)
  • กำหนดกระบวนการในการจัดการควบคุมข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแก้ไขระบบ IT ในหลายๆ ระบบ
  • กำหนดวิธีการในการรับมือ เมื่อเกิดปัญหา รวมถึงขั้นตอนในการขอแก้ไขกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อน

 

งาน data governance โดยส่วนมากแล้ว ปัญหาทางเทคนิคค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ที่ท้าทายกว่ามาก คือปัญหาในด้านองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ที่แต่ละหน่วยงานมีอำนาจหน้าที่ (และงบประมาณ) เป็นของตัวเอง ระบบงานต่างๆ โดยมากมักอิงตามความต้องการของหน่วยงานหลักที่ระบบนั้นๆ สนับสนุนอยู่

 

การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล เป็นงานสำคัญที่มักไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าใดนัก แต่หากดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้การใช้งานข้อมูลในองค์กร เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เครื่องไม้เครื่องมือหรือโครงการใดๆ ไม่ว่าจะทำ Enterprise Data Warehouse, Business Intelligence หรือแม้แต่ Big Data ก็จะสะดวกราบรื่น มีปัญหาน้อยกว่าองค์กรที่ไม่ได้มีการทำ data governance มาก่อนเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *