Gartner พยากรณ์ว่าตลาด advanced analytics จะขยายตัวสูงถึง 14 เปอร์เซ็นต์

imgresGartner พยากรณ์ว่าตลาด advanced analytics จะขยายตัวสูงถึง 14 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ มีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านเหรียญ และยังคาดการณ์อีกว่า ภายในปี 2018 องค์กรขนาดใหญ่ๆ กว่าครึ่งจะนำอัลกอริทึมแบบเฉพาะมาใช้งาน

องค์กรจะเปลี่ยนจากการ “วัดผล” และตัดสินใจด้วย “gut feel” หรือสัญชาติญาณ มาเป็นการใช้โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจมากขึ้น หลายองค์กรจะเริ่มพัฒนาอัลกอริทึมเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น

ปัญหาหลักสองเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ประกอบด้วย เรื่องจริยธรรมการนำอัลกอริทึมไปใช้งาน และปัญหาความน่าเชื่อถือของตัวอัลกอริทึมเอง

ในส่วนปัญหาความน่าเชื่อถือของอัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูล ทาง Gartner คาดการณ์ว่าจะเกิด “ตลาด” อัลกอริทึม ซึ่งน่าจะรวมตัวกับบริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล (Paas) ภายในปี 2018 โดยเน้นไปที่การ “รับรอง” หรือ Certified อัลกอริทึม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ นำอัลกอริทึมเหล่านั้นไปใช้งานเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: Gartner Sees Analytics Boom as More Data is Shared

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *