แจกฟรี ebook Apache Spark Analytics Made Simple

Apache Spark Analytics Made Simple

สำหรับท่านที่สนใจเทคโนโลยี Apache Spark ตอนนี้ databricks ซึ่งเป็นบริษัทก่อตั้งโดยผู้สร้าง Spark ออกหนังสือ ebook แจกฟรี ชื่อ Apache Spark Analytics Made Simple เป็นการรวบรวมบทความจากบล็อกของบริษัท

หากสนใจ ดาวน์โหลดได้ฟรีโดยต้องลงทะเบียนก่อนนะครับ ลิงค์ดาวน์โหลดจะถูกส่งให้ทางอีเมล์ ลิงค์ลงทะเบียนดาวน์โหลดอยู่ที่ http://go.databricks.com/apache-spark-analytics-made-simple-databricks

รายละเอียดสารบัญ

Section 1: An Introduction to the Apache Spark APIs for Analytics

 • Spark SQL: Manipulating Structured Data Using Spark
 • What’s new for Spark SQL in Spark 1.3
 • Introducing Window Functions in Spark SQL 14
 • Recent performance improvements in Apache Spark: SQL, Python, DataFrames, and More
 • Introducing DataFrames in Spark for Large Scale Data Science
 • Statistical and Mathematical Functions with DataFrames in Spark
 • Spark 1.5 DataFrame API Highlights: Date/Time/String Handling, Time Intervals, and UDAFs
 • Introducing Spark Datasets

Section 2: Tips and Tricks in Data Import

 • An Introduction to JSON Support in Spark SQL
 • Spark SQL Data Sources API: Unified Data Access for the Spark Platform

Section 3: Real-World Case Studies of Spark Analytics with Databricks

 • Analyzing Apache Access Logs with Databricks
 • Reshaping Data with Pivot in Spark
 • An Illustrated Guide to Advertising Analytics
 • Automatic Labs Selects Databricks for Primary Real-Time Data Processing

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *